+ Reageer op onderwerp
Pagina 50 van 52 EersteEerste ... 30 40 45 48 49 50 51 52 LaatsteLaatste
Resultaten 736 tot 750 van 771

Onderwerp: Her güne bir Ayet.

 1. #736
  Amateur Avatar van MoslimaZuster
  Status
  Offline
  Lid sinds
  11-06-2012
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  18
  "Welnee, maar zij zeggen: "Wij hebben gemerkt dat onze vaderen tot een [geloofs] gemeenschap behoorden en in hun spoor gaan wij in de goede richting." En zo hebben wij vóór jouw tijd geen waarschuwer naar een stad gezonden zonder dat haar inwoners die een luxeleven leidden zeiden: "Wij hebben gemerkt dat onze vaderen tot een [geloofs] gemeenschap behoorden en in hun spoor gaan wij verder." Hij zei: "En als ik dan tot jullie kom met een betere leidraad dan die waarvan jullie gemerkt hebben dat jullie vaderen zich eraan hielden?" Zij zeiden: "waarmee jullie gezonden zijn, daaraan hechten wij geen geloof." (Zie vertaling v.d. betekennissen v.d. Koran; Az-Zoechroef (21 tm 23)

 2. -->
 3. #737
  Amateur Avatar van MoslimaZuster
  Status
  Offline
  Lid sinds
  11-06-2012
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  18
  Allah komen alle lofuitingen toe. Ik dank Hem en zoek Zijn hulp. Ik vraag Zijn vergiffenis en zoek Zijn leiding. Ik geloof in Hem en ontken Hem niet. Ik ben een vijand van hen die het geloof in Hem verwerpen. Ik getuig dat niemand het waard is aanbeden te worden buiten Allah, enkel Hem, zonder gelijke; en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is die Hij heeft gestuurd met leiding, de ware religie, het licht en advies, na een lange periode van tijd waarin er geen boodschappers werden gestuurd, kennis slechts weinig was, de mensen misleid waren, en de tijd leek stil te staan terwijl de Dag des Oordeels naderbij kwam.

  Wie ook Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamd is wijs, en wie hen ook ongehoorzaam is, (hij) is verdwaald, verloren, en afgedwaald van het Rechte Pad. Ik adviseer jullie om Allah te vrezen en om bewust te zijn van Hem. Wees bewust van hetgeen waarover Allah zelf jullie heeft gewaarschuwd. Er is geen beter advies dan dat, noch een betere herinnering. Het is een schild voor degenen die dit advies in voorzichtigheid (oftewel nauwkeurig en oplettend, vert.) volgen, en het is een hulp. En de waarheid is dat jullie zullen krijgen hetgeen jullie naar verlangen op de Dag des Oordeels. Wie ook een goede relatie tussen hem en Allah tot stand brengt, in het openlijke en het verborgene, enkel om de Tevredenheid van Allah te zoeken, zal voordeel hebben in dit leven en hij zal gered zijn in het Hiernamaals wanneer hij grote behoefte zal hebben aan de goede daden die hij heeft verdiend voor de dood. De mens zal dan wensen dat er een grote afstand is tussen hem en al het andere buiten taqwa.

  Allah waarschuwt jullie voor Zichzelf en Hij is zachtaardig voor Zijn dienaren. Allah, die de waarheid heeft gesproken en Zijn belofte is nagekomen, heeft gezegd:

  "Het vonnis door Mij geveld kan niet worden veranderd en Ik ben in het geheel niet onrechtvaardig jegens Mijn dienaren" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Qaaf 50, vers 29)

  Vrees Allah in jullie huidige en toekomstige zaken, in het verborgene en het openlijke (want Allah (swt) heeft gezegd:)

  "En wie Allah vreest, van hem zal Hij zijn fouten wegnemen en zijn loon zal vergroot worden." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera At Talaq 65, vers 5)

  En:

  "En wie Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald." (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Ahzaab 33, vers 70)

  Het hebben van taqwa beschermt de mens tegen de Woede van Allah, het beschermt hem tegen Zijn bestraffing en het beschermd hem tegen Zijn Toorn. Taqwa doet het gezicht schijnen, behaagt de Heer en verheft (de mens) in rang.

  Neem wat is voorgeschreven voor jullie en veronachtzaam jullie relatie met Allah (swt) niet. Hij (swt) heeft jullie Zijn Boek geleerd, Zijn Weg voor jullie uiteengezet zodat Hij (swt) zal weten wie van jullie de waarachtigen zijn en wie de leugenaren. Derhalve, doe goed zoals Allah (swt) goed heeft gedaan voor jullie, en wees vijanden van Zijn vijanden, (want Allah (swt) heeft gezegd:)

  "En strijdt voor de zaak van Allah zoals er voor behoort te worden gestreden. Hij heeft jullie verkozen (om moslim te zijn)" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Hadj 22, vers 78)

  "Zodat degenen die zijn gestorven mogen sterven na(dat) een duidelijk teken (aan hen gegeven is), en zodat degenen die in leven blijven mogen leven na(dat) een duidelijk teken (aan hen gegeven is)" (Zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soera Al Anfaal 8, vers 42)

  Er is geen macht buiten Allah dus doe de herinnering aan Allah toenemen. En werk voor hetgeen zal komen na de dood, want wie een goede relatie met Allah bouwt, Allah (swt) zal hem beschermen van de schade of de behoefte aan mensen. Allah heeft voorgeschreven hetgeen de mens toe voorbestemd is, terwijl zij geen controle over Hem (swt) hebben, en Hij (swt) heeft voor hen in petto wat zij niet voor Hem (swt) in petto kunnen hebben. Allah is de Grootste. Er is geen macht buiten Allah (swt), de Verhevene, de Grootste.

 4. #738
  altmisalti Avatar van Mrveeeee
  Status
  Offline
  Lid sinds
  22-02-2012
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  767
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla...

  1. Elif. Lâm. Mîm. (bkz. 2/1)
  2. İşte bu âyetler, hikmet dolu Kitab’ın âyetleridir.
  3. Muhsinler (güzel davrananlar) için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiştir).
  4. O kimseler, namazı kılarlar, zekâtı verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler.
  5. İşte onlar, Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir.
  6. İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

  Bu ayetin, Nadr. b. Haris’in davranışı üzerine nazil olduğu nakledilir. Rivayete göre, bu şahıs, Acem masalları ihtiva eden kitaplar satın alıp getirir ve Mekkelilere şöyle derdi: “Muhammed size Ad ve Semud kavimlerinin masallarını anlatıyor; ben de size Rum ve Acem masallarını söyleyeceğim.” Böylece bunları okur, müşrikleri eğlendirir ve insanları Kur’an dinlemekten alıkoymaya çalışırdı.

  7. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varrmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver!
  8. Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardır.
  9. Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah’ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.
  10. O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı, sizi sarsmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlıyı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik.

  Göklerin görülür bir direği olmaksızın yaratılmasından, gökleri tutup onların birbirine çarpmasını önleyen görünmez manevi bir direğin bulunduğu manası çıkarılmakta ve bu direğin “çekim kanunu” olduğu belirtilmektedir. Ayetin aynı kısmına, “O, gökleri, -gördüğünüz üzere- direksiz yarattı” ve “O, görüp durduğunuz gökleri direksiz yarattı” manaları da verilmiştir. Ayetin son kısmında ise, bitkilerin erkekli dişili yaratıldığı gerçeğine işaret edilmektedir.

  11. İşte bunlar Allah’ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kâfirler!) O’ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin! Hayır (gösteremezler)! Zalimler açık bir sapıklık içindedirler.
  12. Andolsun biz Lokman’a: Allah’a şükret! diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye lâyıktır.

  Soyu hakkındaki rivayetler, Lokman’ın, Eyüp Peygamber ile akraba olduğu yönündedir. İslam alimlerinin ekseriyeti, onun peygamber değil, hikmet sahibi bir zat olduğu kanaatindedirler. “Hikmet”in bir anlamı da nazari ilimleri elde ettikten sonra kazanılan ruhi olgunluk, söz ve davranışlarda isabet melekesidir. Zemahşeri’nin Keşşaf isimli tefsir kitabında, onun hikmetlerinden bir örnek olmak üzere şu olay nakledilmektedir:

  Bir gün Davud Peygamber, Lokman’dan, bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini istemiş; Lokman da, ona kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirmiş. Birkaç gün geçince Davud aleyhisselam, bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça et getirmesini istemiş; o, yine dilini ve yüreğini getirmiş. Hz. Davud’un, sebebini sorması üzerine Lokman şöyle demiş: “Bu ikisi iyi olursa, bunlardan daha iyisi; kötü olursa, yine bunlardan daha kötüsü olmaz.”

  13. Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür, demişti.
  14. Biz insana, ana-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.
  15. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.
  16. (Lokman, öğütlerine devamla şöyle demişti:) Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karşına) getirir. Doğrusu Allah, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
  17. Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.
  18. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.
  19. Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.
  20. Allah’ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.
  21. Onlara “Allah’ın indirdiğine uyun” dendiğinde: Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya şeytan; onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse!
  22. İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah’a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah’a varır.

  Ayette geçen muhsin, bir hadise göre, “Allah’a, O’nu görür gibi kulluk edendir.” Kulluk, yalnızca günlük, vakitli, belli tapınma şekilleriyle değil, bütün hayatın Allah rızasına tahsisi ile gerçekleşir. “Ameller niyetlerine göre” değer kazanır. Allah rızası için, bu niyetle atılan her adım, alınan her nefes…ibadettir, kulluktur, ihsandır.

  23. (Resûlüm!) İnkâr edenin inkârı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi bilir.
  24. Onları biraz faydalandırır, sonra kendilerini ağır bir azaba sürükleriz.
  25. Andolsun ki onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorsan, mutlaka “Allah…” derler. De ki: (Öyleyse) övgü de yalnız Allah’a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler.
  26. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır. Bilinmeli ki, asıl ganî ve övülmeye lâyık olan Allah’tır.
  27. Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah’ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.
  28. (İnsanlar!) Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz, ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki, Allah her şeyi bilen ve görendir.
  29. Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Bunların her biri belli bir vâdeye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
  30. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.
  31. Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah’ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görrmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.
  32. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, dini tamamen Allah’a has kılarak (ihlâsla) O’na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim âyetlerimizi, ancak nankör hâinler bilerek inkâr eder.

  Ayetteki “orta yolu tutar” şeklinde manalandırılan kısım için değişik tefsirler vardır. Daha çok, hak yol, yani iman üzere kalma, sıkıntı anında Allah’a verdiği söze sadakat gösterme şeklinde açıklanmaktadır. Bu ayetin, Ebu Cehil’in oğlu İkrime hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. İkrime, Mekke’nin fethini takiben, deniz yoluyla kaçmaya çalışmış, fakat yolda şiddetli bir fırtınaya tutulmuş ve bu esnada, yaptıklarından pişmanlık duyarak, kurtulduğu takdirde Resulullah’a varıp af dileyeceğine dair söz vermişti. Nitekim, kurtulunca Hz. Peygamber’in huzuruna varmış, müslüman olduğunu bildirmiş ve bundan sonra ömrünün sonuna kadar müslümanların safında cihad etmiştir.

  33. Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.

  Herkesin kendi kaygısına düşeceği kıyamet gününün ahvali hakkında çok özlü bilgi veren bu ayet ile, kafir olan babasına ahirette faydası dokunabileceği ümidi besleyen bazı müminlere, bu imkanın bulunmadığı da bildirilmiş olmaktadır.

  34. Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.

  İnsanların bilemediği, yalnızca Allah’ın bildiği şeylere “gayb, mugayyebat” denir. Allah’ın bildirmesiyle kulların, meleklerin…bunların bazılarını bilmesi, onları gayb olmaktan çıkarmaz.
  ISTANBUL KIZI NAZLIDIR
  KIZDIMI TRIP ATAR
  YOZGAT KIZI HARBIDIR
  KIZDIMI FENA ÇARPAR!!

 5. #739
  LLCN
  Status
  Offline
  Lid sinds
  11-05-2012
  Locatie
  Brussels
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  2.888
  Gun gelir, butun gizli haller ortaya dokulur...

  Tarik Suresi, 9
  Bir insanı al onu çöz çöz çocuk olsun

 6. #740
  Binky's mama! Avatar van EnIsE
  Status
  Offline
  Lid sinds
  11-07-2005
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  48.946
  « De ki: Ey kafirler, ben sizin tapmakta olduğunuz putlara tapmam. Siz de benim mâ'buduma tapanlardan değilsiniz. Ve ben sizin taptıklarınıza asla tapıcı olmadım. Siz de benim mâ'buduma tapıcılardan değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. »

  Kâfirun suresi

 7. #741
  Premium Lid Avatar van Merveilles
  Status
  Offline
  Lid sinds
  29-01-2010
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  994
  “When they turned away (from the path of Allah), Allah turned their hearts away (from the Right Path)” [al-Saff 61:5]
  Hier is het bos, verdwaal nu maar.

 8. #742
  Premium Lid Avatar van Feyti
  Status
  Offline
  Lid sinds
  18-08-2007
  Geslacht
  Man
  Reacties
  3.016
  El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O'dur. O'nun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki (suyu ağzına götürmedikçe) su onun ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. (Ra'd suresi 14)

 9. #743
  Premium Lid Avatar van Feyti
  Status
  Offline
  Lid sinds
  18-08-2007
  Geslacht
  Man
  Reacties
  3.016
  Allah'ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kimdir? Çünkü, yalvardıkları şeyler yalvarışlarından habersizdirler. (Ahkaf suresi 5)

 10. #744
  ~
  Status
  Offline
  Lid sinds
  21-12-2009
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  2.954
  Ey iman edenler! Allahtan korkun sadiklarla beraber olun.

  Tevbe,9/119
  Can verir, Cânânı veremez Türkler

  Ebedi hadim'ül haremeyniniz, ölsek de Ravza'nı rûhumuz bekler..

  Waar een wil is, is een weg

 11. #745
  Premium Lid Avatar van Feyti
  Status
  Offline
  Lid sinds
  18-08-2007
  Geslacht
  Man
  Reacties
  3.016
  Ey Rabb’imiz! Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize uymuştuk, onlar da bizi yoldan saptırdılar.” (Ahzab: 67)
  “Ey Rabb’imiz! Onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lânete uğrat!” (Ahzab: 68)

 12. #746
  Amateur
  Status
  Offline
  Lid sinds
  05-08-2012
  Geslacht
  Man
  Reacties
  126
  Schandalig gewoon dat er twee maanden geen enkel vers is geplaatst. De hadieth topic trekt weer volle zalen. De statistieken zeggen weer genoeg :)


  25 30
  En de gezant zegt: "Mijn Heer, mijn volk houdt deze Koran voor iets wat gemeden moet worden."

 13. #747
  Gull. Avatar van Aldirma.Gonul.-
  Status
  Offline
  Lid sinds
  14-05-2008
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  1.635
  Resulüllah’a : Cennettekiler uyurlar mı? diye sorulmuştu. Cevaben buyurdu ki: Uyku, ölümün kardeşidir. Cennettekiler uyumazlar.*Hadis (Tirmizi).
  GItmeye cesaretsiz, kalmaya yorgun..


 14. #748
  Gull. Avatar van Aldirma.Gonul.-
  Status
  Offline
  Lid sinds
  14-05-2008
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  1.635
  Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.*Hadis-i Şerif (Camiüssağir)
  GItmeye cesaretsiz, kalmaya yorgun..


 15. #749
  Gökyüzüm.
  Status
  Offline
  Lid sinds
  26-07-2012
  Geslacht
  Man
  Reacties
  2.257
  'İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden,
  bizi helâk eder misin, Allah’ım? '

  (A’râf 155)

  Yâ Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?
  Mahşerde mi bîçârelerin, yoksa felâhı!
  Sekine.

 16. #750
  Amateur
  Status
  Offline
  Lid sinds
  14-06-2013
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  2
  bakara 286 en cok sevdigim ayet.

Bookmarks

Berichtregels

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen plaatsen
 • Je mag niet je reacties wijzigen
 
HABABAM
De tijden worden getoond in GMT +2. Het is nu 16:21.
Powered by vBulletin Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. ©2000-2018 Hababam.nl Community - het virtuele huis van Turkije.