Bekijk op het forum :

Profeet Mohammad vzmh in de Bijbel.BlackDavit
29-12-2009, 15:23


In de Bijbel is de komst van onze profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) op verschillende manieren voorspeld. In het huidige Evangelie van Johannes 14:16 en 26, 15:26 en 16:7 komen we het woord “Trooster” tegen. Bijvoorbeeld: “Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel… …doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen…” (Johannes 16:7-13) Deze omschrijving slaat precies op de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), want hij sprak niet uit zichzelf maar wat aan hem geopenbaard werd door de engel Djibriel (Gabriël) (vrede zij met hem). Hij (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft de mensheid geleid naar de volle waarheid aangezien hij de laatste profeet was en met hem werd de religie van Allah de Verhevene vervolmaakt en hij heeft de toekomst verkondigd. Het woord “Trooster” in de Nederlandse vertaling van de Bijbel, komt van “parakleet” of “paracleet” en dit is afkomstig van het Griekse woord “paraklètos”, wat eerder “verdediger” of “iemand die erbij geroepen wordt (om een ander te helpen)” betekent, in plaats van “Trooster”. Onze geleerden stellen dat paraklètos een interpretatie is voor periclytos en dit is in de originele tekst over wat Jezus (vrede zij met hem) gezegd heeft een voorspelling van de komst van onze profeet Ah'mad (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) bij naam. Zelfs al lezen we “paraklètos”, dan slaat het op de profeet Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), die “…een barmhartigheid voor de werelden…” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 107] is en over wie is gezegd: “…voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 128] Christenen beschouwen de term “Trooster” als een verwijzing naar de “Heilige Geest” of “Geest van de waarheid”. Zo wordt dit door de christenen foutief uitgelegd en gebruikt als verdediging van hun standpunt. De bevooroordeelde persoon zal hier genoegen mee nemen, maar de zoeker naar de Waarheid zal verder kijken of dit wel klopt en hij zal ontdekken dat de toekomstige “Trooster” echter niet de Heilige Geest kan zijn, daar de Heilige Geest er al was in de tijd van Jezus (vrede zij met hem) en hem hielp en leidde en verschillende personen raakten vervuld met de Heilige Geest. Jezus (vrede zij met hem) heeft echter verklaard dat de “Trooster” niet kan komen voordat hij de wereld verlaten heeft, met andere woorden; de term “Trooster” slaat niet op de Heilige Geest, wat in de Islaam een andere benaming is voor de engel Djibriel (vrede zij met hem), maar dit verwijst naar de komst van een nieuwe profeet, de laatste profeet die de waarheid (religie) zal vervolmaken, en dit is Moh'ammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem). In ieder geval, het Griekse woord paraklètos of “Trooster”, is een gemakkelijke verbastering van periclytos, wat bijna een letterlijke vertaling is van “Moh'ammed” of “Ah'mad”.

BlackDavit
29-12-2009, 15:23
Mohammed in de Bijbel ________________________________________ In de Koran wordt gesteld dat Mohammed is voorspeld in de Joodse en Christelijke geschriften. Ook de hedendaagse Islamgeleerden ondersteunen deze claim. Door de eeuwen heen hebben ze dan ook naarstig gezocht naar bewijzen voor deze stelling. Toen het lastig bleek deze claim hard te maken ontstond halverwege de elfde eeuw de theorie dat de Joodse en Christelijke geschriften veranderd moesten zijn en derhalve niet meer Gods woord waren. Merk op dat deze nieuwe theorie pas...lang,.. eeuwen na de dood van Mohammed ontstond. Niettemin bleef men zoeken naar eventuele verwijzingen en aankondigingen die op de komst van de profeet Mohammed konden duiden. En wie heden ten dage wat gebruik maakt van Google zal zien dat de stelling inclusief het ondersteunende 'bewijs' wereldwijd door Moslims wordt verkondigd. Op de site OverIslam.nl wordt de theorie door vooraanstaand Islamgeleerde Dr. Zakir Naik uitvoerig uit de doeken gedaan. Deze theorie opzichzelf is niet nieuw, Ibn Ishâc haalde in de achtste eeuw na Christus al Johannes 14:16 aan en ook in het boek 'Het leven van Mohammed' door C. Virgil Gheorghiu en van tal van andere Islamgeleerden zoals Ahmed Deedat en Prof Hamidullah een bekende Koran commentator, horen we woorden van gelijke strekking. Laten wij de bewijzen die door hen worden aangeleverd inzake Mohammed in het nieuwe testament (de Griekse geschriften) eens nader bekijken. Hetgeen hier onder volgt tussen de lijnen is een citaat van hierboven genoemde website, er is niets weggelaten.. dit is het volledige bewijs volgens hen. ---------------------------------------------------------------------------------------------- De Profeet Mohammed in het Nieuwe Testament: Bewijsvoering volgens de Islamitische geleerden BRON OverIslam.nl http://www.overislam.nl/religies/moh...%20bijbel.html Qoer'aan Surah As-Saff 61:6. "En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Isral, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vóór mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog." 1. Johannes, hoofdstuk 14, vers 16: "En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;" 2. Johannes, hoofdstuk 15, vers 26: "Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen." 3. Johannes, hoofdstuk 16, vers 7: "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden." "Ahmed" of "Mohammed" wat "de prijzenswaardige" of "degene die prijst" betekent, is bijna de vertaling van het Griekse woord Periclytos. In Johannes 14:16, 15:26 en 16:7. Het woord 'Trooster' wordt gebruikt in de Nederlandse vertaling voor het Griekse woord Paracletos, wat advocaat of aardige vriend betekend in plaats van een trooster. Paracletos is een scheve interpretatie van Periclytos. Jezus heeft Ahmed voorspeld met toenaam. Zelfs het griekse woord Paraclete verwijst naar de Profeet , die een zegen is voor alle schepsels. Sommige christenen zeggen dat de Trooster die wordt genoemd in deze voorspellingen wijst naar de Heilige Geest. Ze vergeten te realiseren dat de voorspelling duidelijk zegt, dat, alleen als Jezus weggaat, de Trooster zal komen. In de Bijbel staat dat de Heilige Geest al aanwezig was op de aarde voor de geboorte van Jezus en gedurende het leven van Jezus , bijvoorbeeld toen Jezus werd gedoopt, etc. Dus deze voorspelling duidt op niemand anders dan de Profeet Mohammed . 4. Johannes, hoofdstuk 16, vers 12-14: "Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen" De Geest van de Waarheid, wanneer we spreken over deze voorspelling, die refereert aan niemand anders dan de Profeet Mohammed ------------------------------------------------------------------------------------------------ Zie de hier onderstaande tekst voor een kritische beschouwing van de bovenstaande islamitische claim De Islamitische theorie nader beschouwd Nu iedereen kennis heeft kunnen nemen van de bovengenoemde bewijsvoering zullen we deze aan een nader onderzoek onderwerpen. Duidelijk is dat de Islam ervanuit gaat dat de Christenen de Heilige geest verwarren met Mohammed en zelfs een grieks woord verkeerd hebben geschreven. Nu is Grieks geen Arabisch waar puntjes uitmaken wat er staat ;-) dus die verwarring is uitgesloten . Eerst bekijken we welke duidelijkheid de bijbel zelf schept... laten we de versen er even bij pakken die door Dr Zaik worden aangedragen. Als eerste geeft deze dokter het volgende vers als bewijs Johannes 14 vers 16. "En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;" (citaat genomen uit de Nederlandse StatenVertaling) Wie de bijbel opslaat en Johannes 14 erbij pakt zal begrijpen dat je niet zomaar 1 vers uit een hoofdstuk kan pakken zonder iets in haar context te beschouwen. We pakken voor het gemak vers 15, 17 en 18 er even bij. Johannes 14:15-18 15 Indien GIJ mij liefhebt, zult GIJ mijn geboden onderhouden; 16 en ik zal de Vader een verzoek doen en hij zal U een andere helper geven om voor altijd bij U te zijn, 17 de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat ze hem niet ziet en niet kent. GIJ kent hem, want hij blijft bij U en is in U. 18 Ik zal U niet beroofd achterlaten. Ik kom tot U. Spreekt Jezus hier over Mohammed? Is Mohammed een helper die voor altijd bij ons zou zijn? Is Mohammed een Geest? Is Mohammed iemand die de wereld niet kent of kan ontvangen? En kenden de eerste christenen tot wie Jezus hier het woord richtte Mohammed? Zat hij in hun of bleef hij altijd bij hen? En over wie spreekt Jezus als hij zegt 'Ik kom tot u'? In hoofdstuk 14 vers 26 van Johannes staat het nog eens verduidelijkt Joh 14:26 "Maar de helper, de heilige geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal U alle dingen leren en alle dingen welke ik U heb gezegd, in UW herinnering terugbrengen. Erg duidelijk komt uit bovenstaande teksten naar boven dat de uitleg die door christenen aan deze versen wordt gegeven ook de juiste is. Het is een aankondiging van een helpende heilige geest, de geest der Waarheid, Gods werkzame kracht ten aanzien van zijn ware dienstknechten. Deze kracht en helpende hand zou eeuwig bij hen zijn en altijd in hen zijn. Overduidelijk dat het hier niet handelt om een persoon van vlees en bloed. Als tweede citaat voeren de Islamgeleerden Joh 15:26 aan waar we lezen:"Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen." Dit vers is van zichzelf uit al heel duidelijk. En eigenlijk begrijp ik niet waarom deze wordt aangereikt als zijnde een ondersteunend bewijs. Want zegt Jezus hier niet dat hij de 'Trooster' of 'Helper' zal zenden vanaf zijn Vader? Staat er niet duidelijk dat het de ' Geest ' der Waarheid betreft? Het derde citaat wat ter ondersteuning van Mohammed in het Nieuwe Testament zou moeten dienen is Joh 16:7 "Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden." Wederom staat er dat Jezus het initiatief zou nemen om deze 'Trooster' te zenden. Bedoelde hij daarmee een mens 600 jaar later? Versen 13-15 uit hetzelfde hoofdstuk (tevens het 4de citaat van de Islamgeleerden) van Johannes is wederom heel duidelijk over wat deze 'Trooster' is. "Joh 16:13 Wanneer die echter gekomen is, de geest der waarheid, zal hij U in alle waarheid leiden, want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar zal spreken al wat hij hoort en U de komende dingen bekendmaken. 14 Die zal mij verheerlijken, want hij zal van het mijne ontvangen en het U bekendmaken. 15 Alles wat de Vader heeft, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij van het mijne ontvangt en [het] aan U bekendmaakt. " Wederom lezen we hier dat het een 'Geest' betreft en nog wel 1 die Jezus zou verheerlijken en de informatie die middels deze geest zou worden doorgegeven zou komen van Jezus! Jezus zei dat de 'Trooster'of 'Helper'zou komen op het moment dat Jezus weg zou zijn. Bedoelde Jezus daar een persoon 6 eeuwen later mee? Geenzins zoals we in bovenstaande versen duidelijk hebben kunnen zien. De Helper zou spoedig komen nadat Jezus was weggegaan. De bijbel leert ons verder dat Jezus zijn naaste discipelen het volgende gebood. In het eerste hoofdstuk na het boek Johannes, namelijk Handelingen 1, lezen we in vers 4; Han 1:4 "En terwijl hij met hen samenkwam, beval hij hun: „Vertrekt niet uit Jeruzalem, maar blijft wachten op datgene wat de Vader heeft beloofd, waarover GIJ van mij hebt gehoord, En is dit naderhand ook gebeurd? Bleven zijn volgelingen wachten in Jeruzalem en werd de beloofde Geest en Helper niet vele dagen erna gezonden? Letterlijk... enkele dagen erna vond er in Jeruzalem een wonderbaarlijke gebeurtenis plaats. Handelingen hoofdstuk 2 vertelt ons uitvoerig over de uitstorting van de Heilige geest.

BlackDavit
29-12-2009, 15:24
Handelingen 2:1 In de loop van de dag van het pinkster[feest] nu waren zij allen op dezelfde plaats bijeen, 2 en plotseling kwam er uit de hemel een gedruis als van een voortgestuwde, stevige bries, en het vervulde het gehele huis waarin zij zaten. 3 En hun werden tongen als van vuur zichtbaar, die werden verdeeld, en op ieder van hen zette zich er één, 4 en zij werden allen met heilige geest vervuld en begonnen in verschillende talen te spreken, zoals de geest het hun gaf zich te uiten. 5 Nu woonden er in Jeruzalem joden, eerbiedige mannen, die afkomstig waren uit elk van de natiën die er onder de hemel zijn. 6 Toen dan dat geluid ontstond, kwam de menigte bijeen en was verbijsterd, daar iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ja, zij waren verbaasd en gingen zich verwonderen en zeiden: „Ziet, zijn niet allen die daar spreken, Galileeërs? 8 Hoe komt het dan dat een ieder van ons zijn eigen taal hoort, waarin wij werden geboren? 9 Parthen en Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamië, en Judea en Kappadocië, Pontus en het [district] Asia, 10 en Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, en de hier tijdelijk verblijvende mensen uit Rome, zowel joden als proselieten, 11 Kretenzers en Arabieren, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.” 12 Ja, zij waren allen verbaasd en verkeerden in verlegenheid en zeiden tot elkaar: „Wat heeft dit toch te betekenen?” Handelingen 2:32 Deze Jezus is door God opgewekt, van welk feit wij allen getuigen zijn. 33 Daarom heeft hij, daar hij tot Gods rechterhand werd verhoogd en de beloofde heilige geest van de Vader heeft ontvangen, dit uitgestort wat GIJ ziet en hoort. Het relaas is duidelijk. De beloofde heilige geest der waarheid.. Gods werkzame kracht ten aanzien van zijn dienstknechten manifesteerde zich op een grootste wijze door iedereen plotsklaps andere talen te laten spreken en hen daardoor in staat te stellen het goede nieuws van het aanstaande koninkrijk aan alle natien der aarde te kunnen verkondigen. Met bovenstaande gebeurtenis werd het startschot gegeven aan de eerste christenen en velen verlieten Jeruzalem en gingen her en der waarts. Het Christendom verspreidde zich in enkele tientallen jaren over geheel de toenmalige bewoonde wereld. Niet met geweld noch met oorlog of onderdrukking. Slechts met een bevrijdende boodschap en het Woord van God. Deze eerste christenen hadden een belangrijkste wet en deze was gebaseerd op Liefde. 1 Kor 13:8 "De liefde faalt nimmer. Maar hetzij er [gaven van] profeteren zijn, ze zullen worden weggedaan" Binnen enkele tientallen jaren na de dood van Jezus werden de Griekse geschriften voltooid. De openbaring van God was klaar. Geen Profeten meer,.. Geen verdere boodschappen,.. geen ander Verbond meer. De bijbel,.. Gods wapenuitrusting voor de mens lag op tafel. Het zaad was gezaaid,. nu was het wachten op wat er opkwam... en op wat de oogst zou zijn.